poniedziałek-piątek: 9:00-17:00
  • Русский (Россия)
Dowiedz się, jakie są najważniejsze zmiany dla obywateli Ukrainy dotyczące ich pobytu w Polsce.

 

Najważniejsze zmiany dla obywateli Ukrainy niestety nie dotyczą wszystkich.

Pobyt obywateli Ukrainy, który kończył się przed 24 lutego 2022, nie będzie przedłużony po 23 sierpnia 2023.

Pobyt obywateli Ukrainy w Polsce uznany będzie za legalny do dnia 4 marca 2024 r dla cudzoziemców, którzy legalnie przybyli do Polski od 24 lutego 2022 w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, dotyczy to także obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka oraz członków ich rodzin.

Również pobyt osób uczących się w Polsce uznany za legalny do 31 sierpnia lub 30 września 2024 r. Do dnia 31 sierpnia 2024 r. zostaje przedłużone prawo pobytu w Polsce tych obywateli Ukrainy, którzy legalnie przybyli do Polski od 24 lutego 2022 w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, którzy:

- w dniu 4 marca 2024 r. korzystają z wychowania przedszkolnego, realizują obowiązek szkolny albo realizują obowiązek nauki w polskim systemie oświaty (zgodnie z Prawem oświatowym);

- w dniu 4 marca 2024 r. pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

- nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęły naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych;

Przedłużenie to dotyczy także rodziców lub opiekunów tych osób, jeśli są one niepełnoletnie.

Do 30 września 2024 r. przedłużony zostaje pobyt obywateli Ukrainy przystępujących do polskiego egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

Przedłużenie do 4 marca 2024 r. dotyczy również ważności wiz, zezwoleń na pobyt czasowy, terminu na opuszczenie Polski, terminu dobrowolnego powrotu, kart pobytu i innych dokumentów

Do 4 marca 2024 z mocy prawa przedłużeniu ulega okres pobytu obywatela Ukrainy w Polsce na podstawie wizy krajowej oraz okres ważności tej wizy, pod warunkiem, że ostatni dzień pobytu w Polsce na podstawie wizy przypadał w okresie od 24 lutego 2022 r. Wiza krajowa w okresie przedłużenia okresu pobytu oraz okresu ważności nie uprawnia do przekraczania granicy.

W sytuacji, gdy ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., pobyt w Polsce uznaje się za legalny do dnia 4 marca 2024 r., jeżeli obywatel Ukrainy przebywa w Polsce:
- na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski lub inne państwo obszaru Schengen
- na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,
- w ramach ruchu bezwizowego

Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego obywatelowi Ukrainy przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do dnia 4 marca 2024 r.

W przypadku upływu ważności w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” wydanych obywatelom Ukrainy, ich ważność ulega przedłużeniu do dnia 4 marca 2024 r.

Przedłużenie do 4 marca 2024 r. dotyczy także terminów do opuszczenia przez obywatela Ukrainy terytorium Polski (z art. 299 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach, dalej u.c.) oraz terminów dobrowolnego powrotu (z art.315 ust.1 u.c.), które przypadały w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.

Odstąpienie od wszczęcia lub umorzenie postępowania w sprawie zobowiązania obywatela/ki Ukrainy do powrotu do 4 marca 2024 r.
W okresie do dnia 4 marca 2024 r. w określonych przypadkach, (określonych wart. 302 ust. 1 pkt 1-8 i 10-16 ustawy o cudzoziemcach) można nie wszczynać postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu wobec obywatela/ki Ukrainy, a wszczęte postępowanie w tej sprawie umorzyć, jeżeli przemawia za tym ważny interes tego obywatela.

Zachęcamy do  współpracy z Nami:

  • przeprowadzimy bezpłatną analizę sytuacji przyszłego pracownika i zaproponujemy optymalny przebieg procesu legalizacji jego zatrudnienia i/lub pobytu,
  • przygotujemy rzetelnie kompletną dokumentację, dzięki czemu wnioski nie zostaną odrzucone ze względu na braki lub błędy formalne,
  • uzyskamy stosowne zezwolenia w możliwie najkrótszym czasie,
  • reprezentujemy firmy i cudzoziemca przed stosownymi urzędami,
  • pilnujemy ważności uzyskanych zezwoleń, przypominamy o terminie ich upływu oraz w razie potrzeby je odnawiamy,
  • informujemy o istotnych zmianach związanych z zatrudnianiem i pobytem obcokrajowców w Polsce.

 

  • Wszystkie
  • Dla Cudzoziemców
  • Dla Pracodawców
Wczytaj więcej Przytrzymaj klawisz SHIFT aby pokazać wszystkie Pokaż wszystkie

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?