poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce

Karta pobytu dla cudzoziemca jest to zezwolenie na pobyt i pracę w RP.

Karta pobytu jest dokumentem wydawanym cudzoziemcom, którym udzielono w Polsce:

  • zezwolenia na pobyt czasowy;
  • zezwolenia na pobyt stały;
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  • zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
  • ochrony międzynarodowej (nadano w Polsce status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej).

Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Dodatkowo karta pobytu jest dokumentem pobytowym, który oprócz ważnej polskiej wizy krajowej, uprawnia jego posiadacza, do podróżowania po terytoriach innych państw członkowskich obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, jeśli cudzoziemiec:

  • posiada ważny dokument podróży,
  • potrafi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu
  • oraz posiada wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem,
  • a także nie jest uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec niego na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

Dowiedz się jak uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy.

Dowiedz się jak uzyskać Kartę Polaka.

Dowiedz się jak uzyskać zezwolenie na pobyt stały.

Dowiedz się jak uzyskać obywatelstwo polskie.

Dowiedz się jak uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?