poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

Wizy

Wizy różnią się od siebie w zależności od celu wydania oraz okresu ważności.

Istnieje kilka typów wiz:

 • Wiza lotniskowa ( typ "A") - Tranzytowa wiza lotniskowa– uprawniająca do tranzytu przez międzynarodową strefę tranzytową jednego lub kilku lotnisk państw z obszaru Schengen ( bez możliwości wychodzenia poza teren lotniska)
 • Wiza tranzytowa (typ "В") - obecnie ten typ wiz nie jest wydawany. Cudzoziemcy planujący poruszać się przez Polskę tranzytem (pociągiem, samochodem) muszą uzyskać wizę Schengen oznaczoną symbolem „C”.
 • Wiza Schengen (typ "C") - wydawana cudzoziemcom, którzy zamierzają przebywać w Polsce lub państwach obszaru Schengen (w czasie jednego lub kilku wjazdów) do 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni. Okres ten jest liczony od daty pierwszego wjazdu.
 • Wiza krajowa (typ "D") - uprawniająca do wjazdu i ciągłego pobytu w Polsce lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku. Okres pobytu na podstawie wizy krajowej ustala się odpowiednio do celu pobytu podanego przez cudzoziemca. Także ten typ wizy upoważnia do pobytu w innych państwach obszaru Schengen do 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni.

Oprócz typu wizy istnieją również numery, oznaczające cel jej wydania.

Cele wydania wizy wskazane na naklejce wizowej:

 • „01” - cel turystyczny;
 • „02” - odwiedziny u rodziny lub przyjaciół;
 • „03” - udział w imprezach sportowych;
 • „04” - prowadzenie działalności gospodarczej;
 • „05a” – wykonywanie pracy przez cudzoziemca w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • „05b” – wykonywanie pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym;
 • „06” - wykonywanie pracy na podstawie dokumentów innych niż oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi np. zezwolenie na pracę;
 • „07” - prowadzenie działalności kulturalnej lub udział w konferencjach organizowanych w związku z prowadzeniem takiej działalności;
 • „08” - wykonywanie zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;
 • „09” - odbycie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia (studia stacjonarne);
 • „10” – odbycie szkolenia zawodowego;
 • „11” -kształcenie się lub szkolenia w innej formie niż studia stacjonarne (np. szkoła policealna);
 • „12” – działalność dydaktyczna;
 • „13” - prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • „14” - leczenie w Polsce;
 • „15” - dołączenie do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;
 • „16” - udział w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, a w przypadku gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej zamieszcza się także nazwę programu;
 • „17” - przybycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;
 • „17a” – przybycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;
 • „18” - korzystanie z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
 • „19” – repatriacja do Polski;
 • „19a” – przybycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;
 • „20” - korzystanie z ochrony czasowej;
 • „21” – przyjazd do Polski ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
 • „22” - realizacja zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;
 • „23” - gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określone powyżej.

Wizy wydawane w celu wykonywania pracy to:

 • Wiza krajowa 05а - jest wydawana w celu wykonywania pracy na okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
 • Wiza krajowa 05b - jest wydawana w celu wykonywania pracy sezonowej na okres nieprzekraczający 9 miesięcy w roku kalendarzowym.
 • Wiza krajowa 06 - jest wydawana w celu wykonywania pracy na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Wizy uzyskiwane w celu wykonywania pracy wydaje się na podstawie zezwolenia wojewódzkiego lub oświadczenia o powierzeniu pracy. Dane dokumenty dla cudzoziemca wyrabia Pracodawca w odpowiednich instytucjach.

W zależności od pozwolenia na pracę rozróżniamy następujące typy wiz:

 • Wiza pracownicza 180 – Dla prac nie sezonowych (ważna 180 dni w ciągu kolejnych 360 dni). Wydawana na podstawie: Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • Wiza sezonowa – dla prac sezonowych (ważna 270 dni w ciągu kolejnych 360 dni, pod uwagę jest brany rok kalendarzowy). Wydawana na podstawie Zezwolenia na pracę sezonową
 • Wiza wojewódzka – dla prac nie sezonowych (ważna 360 dni w ciągu kolejnych 360 dni). Wydawana na podstawie: Zezwolenia na pracę od wojewody

Więcej informacji o pozwoleniach na pracę uzyskasz w dziale Legalizacja pracy

O czym warto pamiętać przy przekraczaniu granicy

Przy przekraczaniu granicy do paszportu jest stawiana odpowiednia pieczątka, na której jest umieszczona informacja o wjeździe lub wyjeździe cudzoziemca. Pieczątki oznaczające wjazd lub wyjazd z kraju różnią się kierunkiem strzałki (w prawo - wjazd, w lewo - wyjazd z kraju).

Pieczątka w paszporcie potwierdzająca wjazd lub wyjazd z kraju przez cudzoziemca.

W przypadku odmowy wjazdu do paszportu jest stawiana przekreślona pieczątka z literą, oznaczającą przyczynę odmowy:

Pieczątka w paszporcie informująca o odmowie wjazdu do kraju przez cudzoziemca z oznaczeniem literowym przyczyny odmowy.

 • А - Brak ważnego dokumentu podróży
 • В - Posiada przerobiony lub podrobiony dokument podróży
 • С - Brak ważnej wizy lub innego dokumentu wjazdowego
 • D - Posiada przerobioną lub podrobioną wizę lub inne dokumenty wjazdowe
 • E - Brak dokumentów potwierdzających cel lub warunki planowanego pobytu
 • F - Wykorzystał dopuszczalny okres pobytu na terytorium państw obszaru Schengen (3 miesięcy w ciągu kolejnych 6 miesięcy)
 • G - Nie posiada wystarczających środków finansowych
 • H - Dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu
 • I - Wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub pobyt na tym terytorium może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, lub bezpieczeństwa państwa lub stosunków międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Sprawdź jak otrzymać wizę krajową.

Sprawdź jak przedłuzyć wygasającą wizę.

Zobacz komu jest wydawana oraz jak uzyskać wizę Schengen.

Zobacz jak uzyskać wizę w oparciu o zaproszenie dla obcokrajowca.

Dowiedz się więcej o ruchu bezwizowym.

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?