poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

Wizy

Wizy różnią się od siebie w zależności od celu wydania oraz okresu ważności.

Istnieje kilka typów wiz:

 • Wiza lotniskowa ( typ "A") - Tranzytowa wiza lotniskowa– uprawniająca do tranzytu przez międzynarodową strefę tranzytową jednego lub kilku lotnisk państw z obszaru Schengen ( bez możliwości wychodzenia poza teren lotniska)
 • Wiza tranzytowa (typ "В") - obecnie ten typ wiz nie jest wydawany. Cudzoziemcy planujący poruszać się przez Polskę tranzytem (pociągiem, samochodem) muszą uzyskać wizę Schengen oznaczoną symbolem „C”.
 • Wiza Schengen (typ "C") - wydawana cudzoziemcom, którzy zamierzają przebywać w Polsce lub państwach obszaru Schengen (w czasie jednego lub kilku wjazdów) do 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni. Okres ten jest liczony od daty pierwszego wjazdu.
 • Wiza krajowa (typ "D") - uprawniająca do wjazdu i ciągłego pobytu w Polsce lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku. Okres pobytu na podstawie wizy krajowej ustala się odpowiednio do celu pobytu podanego przez cudzoziemca. Także ten typ wizy upoważnia do pobytu w innych państwach obszaru Schengen do 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni.

Oprócz typu wizy istnieją również numery, oznaczające cel jej wydania.

Cele wydania wizy wskazane na naklejce wizowej:

 • „01” - cel turystyczny;
 • „02” - odwiedziny u rodziny lub przyjaciół;
 • „03” - udział w imprezach sportowych;
 • „04” - prowadzenie działalności gospodarczej;
 • „05a” – wykonywanie pracy przez cudzoziemca w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • „05b” – wykonywanie pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym;
 • „06” - wykonywanie pracy na podstawie dokumentów innych niż oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi np. zezwolenie na pracę;
 • „07” - prowadzenie działalności kulturalnej lub udział w konferencjach organizowanych w związku z prowadzeniem takiej działalności;
 • „08” - wykonywanie zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;
 • „09” - odbycie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia (studia stacjonarne);
 • „10” – odbycie szkolenia zawodowego;
 • „11” -kształcenie się lub szkolenia w innej formie niż studia stacjonarne (np. szkoła policealna);
 • „12” – działalność dydaktyczna;
 • „13” - prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • „14” - leczenie w Polsce;
 • „15” - dołączenie do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;
 • „16” - udział w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, a w przypadku gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej zamieszcza się także nazwę programu;
 • „17” - przybycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;
 • „17a” – przybycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;
 • „18” - korzystanie z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
 • „19” – repatriacja do Polski;
 • „19a” – przybycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;
 • „20” - korzystanie z ochrony czasowej;
 • „21” – przyjazd do Polski ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
 • „22” - realizacja zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;
 • „23” - gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określone powyżej.

Wizy wydawane w celu wykonywania pracy to:

 • Wiza krajowa 05а - jest wydawana w celu wykonywania pracy na okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
 • Wiza krajowa 05b - jest wydawana w celu wykonywania pracy sezonowej na okres nieprzekraczający 9 miesięcy w roku kalendarzowym.
 • Wiza krajowa 06 - jest wydawana w celu wykonywania pracy na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Wizy uzyskiwane w celu wykonywania pracy wydaje się na podstawie zezwolenia wojewódzkiego lub oświadczenia o powierzeniu pracy. Dane dokumenty dla cudzoziemca wyrabia Pracodawca w odpowiednich instytucjach.

W zależności od pozwolenia na pracę rozróżniamy następujące typy wiz:

 • Wiza pracownicza 180 – Dla prac nie sezonowych (ważna 180 dni w ciągu kolejnych 360 dni). Wydawana na podstawie: Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • Wiza sezonowa – dla prac sezonowych (ważna 270 dni w ciągu kolejnych 360 dni, pod uwagę jest brany rok kalendarzowy). Wydawana na podstawie Zezwolenia na pracę sezonową
 • Wiza wojewódzka – dla prac nie sezonowych (ważna 360 dni w ciągu kolejnych 360 dni). Wydawana na podstawie: Zezwolenia na pracę od wojewody

Więcej informacji o pozwoleniach na pracę uzyskasz w dziale Legalizacja pracy

Sprawdź jak otrzymać wizę krajową.

Sprawdź jak przedłuzyć wygasającą wizę.

Zobacz komu jest wydawana oraz jak uzyskać wizę Schengen.

Zobacz jak uzyskać wizę w oparciu o zaproszenie dla obcokrajowca.

Dowiedz się więcej o ruchu bezwizowym.

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?