poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

Istnieją dwie opcje uzyskania polskiego obywatelstwa:

 • Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP. Nadanie obywatelstwa polskiego następuje wtedy na wniosek cudzoziemca do prezydenta RP za pośrednictwem Wojewody, odpowiedniego do miejsca zamieszkania obcokrajowca. Rozpatrzenie takiego wniosku może potrwać nawet kilka lat. Prezydent nadaje obywatelstwo według własnego uznania, w przypadku odmowy nie jest ona uzasadniona i nie podlega odwołaniu.
 • Uznanie za obywatela polskiego - decyzja wydana przez wojewodę. Czas na wydanie decyzji wynosi około 2 miesięcy. Aby móc się ubiegać o obywatelstwo polskie w tym przypadku należy spełnić jeden z warunków:
  • Nieprzerwany pobyt na terytorium RP co najmniej od 3 lat a podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
  • Nieprzerwany pobyt na terytorium RP co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub nie posiada żadnego obywatelstwa;
  • nieprzerwany pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej

  O obywatelstwo polskie mogą również ubiegać się:

  • Obcokrajowcy, którzy uzyskali prawo do stałego pobytu na podstawie polskiego pochodzenia i mieszkający na terytorium Polski przez co najmniej rok.
  • Obcokrajowcy mieszkający w Polsce 10 lat lub dłużej, mający stały dochód oraz stały pobyt lub status rezydenta UE.

Ważnym warunkiem uznania za obywatela polskiego jest konieczność uzyskania certyfikatu znajomości języka polskiego.

Dowód osobisty

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?