poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

Cudzoziemiec pochodzący z państwa należącego do Unii Europejskiej może założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce tak jak obywatele polscy. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego może podejmować i wykonywać jednoosobową działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy jeżeli m.in. posiada:

  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z kształceniem się na studiach lub w celu połączenia się z rodziną lub też posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydane przez inne państwo UE lub jest członkiem rodziny tego cudzoziemca, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć,
  • status uchodźcy,
  • ochronę uzupełniającą,
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
  • ważną Kartę Polaka.

Cudzoziemcy spoza państwa członkowskich UE inni niż wymienieni wyżej mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. Będą to najczęściej tacy cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie karty pobytu czasowego w związku z pracą.

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?