poniedziałek-piątek: 9:00-17:00
  • Русский (Россия)
Czy możliwe jest zalegalizowanie pobytu na podstawie polskiej wizy uzyskanej z wykorzystaniem instytucji pełnomocnika (zdalnie w Ukrainie) bez przekraczania granicy przez cudzoziemca

 

Dowiedz się, czy jest możliwe zalegalizowanie pobytu na podstawie polskiej wizy uzyskanej z wykorzystaniem instytucji pełnomocnika (zdalnie w Ukrainie) bez przekraczania granicy przez cudzoziemca?

 

 Uzyskanie wizy na podstawie pełnomocnictwa na terytorium Ukrainy jest możliwe i legalne z punktu widzenia ustawodawstwa ukraińskiego i jest interpretowane jednakowo, zarówno dla tych, którzy znajdują się na terytorium Ukrainy i nie mogą udać się do centrum wizowego, jak i dla tych, którzy opuścili kraj.

 Jednak polska straż graniczna inaczej interpretuje takie zachowanie – według oficjalnych informacji takie rozwiązanie powinno dotyczyć tylko osób przebywających na terytorium Ukrainy.

Obecnie obywatelom Ukrainy przysługuje immunitet czasowy na podstawie specjalnej ustawy. Jeśli chodzi o późniejszy okres, pobyt na takiej wizie może zostać uznany za nielegalny.

Wyjaśnienia

Pomimo tego, iż możliwe jest uzyskanie polskiej wizy u Konsula RP z wykorzystaniem instytucji pełnomocnika (bez osobistego stawiennictwa wnioskodawcy przed konsulem) to nie zmienia to faktu, że rozwiązanie to z założenia miało dotyczyć tylko osób, które de facto przebywają jednak na terytorium innego państwa tu: na terytorium UA.

 

Zatem, aby uzyskana w ten sposób wiza mogła służyć do legalnego pobytu w RP (innych państw członkowskich strefy Schengen) posiadacz tej wizy osobiście winien stawić się na granicy tylko i wyłącznie w przejściu granicznym po bezpośrednim wjeździe z państwa trzeciego (UA) i obligatoryjnie podlegać procedurze standardowej odprawy granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (na bazie przepisów prawa UE – Kodeksu Granicznego Schengen m.in. Art. 6 i nast. oraz polskiej ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach m.in. art. 25 tej ustawy), a fakt uzyskania zgody na przekroczenie "granicy zewnętrznej UE (UA/PL)" po spełnieniu i zweryfikowaniu w trakcie tych procedur wymaganych do tego warunków/przesłanek musi zostać odpowiednio zaewidencjonowany i potwierdzony m.in. zamieszczeniem stempla kontroli granicznej w paszporcie tej osoby.

 

Przy czym  dodtkowo należy zwrócić szczególną uwagę w aspekcie legalności wywozu/wysyłki paszportu poza granicę RP przez osobę nie będącą jego posiadaczem - iż czasowe nawet pozostawanie ob. UA na terytorium RP - de facto bez dokumentu podróży, który jest do tego niezbędny (wywiezionego przez osobę trzecią do wizowania) zagrożone jest sankcjami zgodnie z art. 465 ustawy o cudzoziemcach (Dział XII PRZEPISY KARNE) i art 275 Kodeksu Karnego.

 

W tej sytuacji przebywając aktualnie w Polsce - ob. Ukrainy, którego pobyt, w RP jest aktualnie uznawany za legalny i to aż do 24.08.2023 r. - po prostu powinien ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na pobyt - u właściwego wojewody.

 

Osoby, które już uzyskały taką wizę mogą  zalegalizować  pobyt poprzez złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt lub dokonać ponownego wjazdu i weryfikacji tej wizy przez kontrolę graniczną.

Z tego i wielu innych powodów bardzo ważna jest weryfikacja całego paszportu cudzoziemca dzięki której możliwe będzie prawidłowe ustalenie daty końcowej legalnego przebywania. 

Zachęcamy do  współpracy z Nami:

  • przeprowadzimy bezpłatną analizę sytuacji przyszłego pracownika i zaproponujemy optymalny przebieg procesu legalizacji jego zatrudnienia i/lub pobytu,
  • przygotujemy rzetelnie kompletną dokumentację, dzięki czemu wnioski nie zostaną odrzucone ze względu na braki lub błędy formalne,
  • uzyskamy stosowne zezwolenia w możliwie najkrótszym czasie,
  • reprezentujemy firmy i cudzoziemca przed stosownymi urzędami,
  • pilnujemy ważności uzyskanych zezwoleń, przypominamy o terminie ich upływu oraz w razie potrzeby je odnawiamy,
  • informujemy o istotnych zmianach związanych z zatrudnianiem i pobytem obcokrajowców w Polsce.

 

  • Wszystkie
  • Dla Cudzoziemców
  • Dla Pracodawców
Wczytaj więcej Przytrzymaj klawisz SHIFT aby pokazać wszystkie Pokaż wszystkie

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?