poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

Zapraszającym może być:

  • Obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium;
  • Cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  • Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaproszenie – dokument, na podstawie którego cudzoziemiec może starać się o wizę, potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych przez osobę zapraszaną na pokrycie wszystkich kosztów związanych z podróżą oraz pobytem na terytorium Polski.

Zaproszenie nie jest dokumentem uprawniającym do podjęcia pracy na terytorium Polski. Dokument ten jest podstawą do uzyskania wizy oraz jest potrzebny podczas kontroli granicznej.

Uwaga: Zapraszający zobowiązany jest do pokrycia wskazanych środków związanych z pobytem obcokrajowca. Jeżeli zapraszający nie wypełnił swoich obowiązków wynikających z zaproszenia, Ministerstwo Finansów lub inne podmioty mogą pokierować sprawę do sądu.

Osoba zapraszająca jest również zobowiązana do pokrycia kosztów związanych z możliwością wydania i wykonania każdej decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu.

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?