poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

Wiza krajowa lub wiza Schengen mogą być jednorazowo przedłużone, przy czym pobyt na podstawie przedłużonej wizy nie może przekroczyć 365 dni w przypadki wizy krajowej lub 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni w przypadku wizy Schengen.

Jedyny wyjątek dotyczy cudzoziemców przebywających w szpitalu, a ich stan zdrowia nie pozwala im opuścić terytorium Polski.

Przedłużenie wizy nastąpi, jeżeli cudzoziemiec spełnia wszystkie niżej wymienione kryteria:

  • cudzoziemiec, z przyczyn zawodowych lub osobistych lub z powodów humanitarnych, nie może opuścić terytorium przed upływem wizy krajowej lub przed końcem okresu pobytu określonego w wizie
  • zdarzenia lub okoliczności, które są powodem ubiegania się o przedłużenie wizy krajowej, powstały niezależnie od woli cudzoziemca i nie można ich było przewidzieć w dniu złożenia wniosku o wizę. Ze względu na okoliczności lub z przyczyn humanitarnych cudzoziemiec nie może opuścić terytorium państwa.
  • okoliczności nie wskazują na to, że cel pobytu cudzoziemca w Polsce będzie inny niż deklarowany
  • nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?