poniedziałek-piątek: 9:00-17:00
Numer ewidencyjny PESEL dla cudzoziemca

Co to jest numer ewidencyjny PESEL?

Numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, numer ten w skrócie nazywamy numerem PESEL.

Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Numer PESEL zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną.

Numer ten nadaje się z urzędu lub na wniosek osoby i jest on przypisany do osoby fizycznej. Najczęściej wykorzystuje się go do:

 • rozpoczęcie pracy w postaci: umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy zlecenie
 • rozliczeń podatkowych osób nie prowadzących działalności gospodarczej
 • opieka medyczna - weryfikacja czy osoba ma ubezpieczenie czy też wskazanie numeru PESEL na zwolnieniu lekarskim
 • spraw urzędowych np.: ślub, zmiana miejsca zamieszkania, kwestie spadkowe czy sądowe
 • identyfikacji klientów i zakupu niektórych usług publicznych np. bilety miesięczne komunikacji miejskiej
 • usługi finansowe np. założenie konta bankowego, wzięcie kredytu czy leasing prywatny
 • umowy cywilno-prawne np. sprzedaż samochodu
 • ubezpieczenia np. ubezpieczenia życiowe
 • i inne

Cudzoziemcy a nadanie numeru PESEL

Cudzoziemiec zamieszkujący w Polsce, który ma możliwość meldunku powyżej 30 dni, otrzymuje numer PESEL automatycznie.

Jeśli nie może się zameldować, a potrzebuje numer PESEL, składa wypełniony wniosek - http://www.gov.pl/attachment/5681d5cb-3ce9-4ca0-a325-1db67a7f3c24, w urzędzie gminy. Do wypełnionego wniosku należy przedstawić aktualny dokument tożsamości – np. paszport, który potwierdzi dane umieszczone we wniosku.

Wniosek może złożyć, w imieniu cudzoziemca pełnomocnik. Jeśli wniosek został wypełniony poprawnie, wnioskodawca otrzymuje powiadomienie o nadaniu numeru PESEL lub w przypadku braków - informację, co należy uzupełnić.

Numer ewidencyjny PESEL można otrzymać w:

 • urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania,
 • urzędzie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy,
 • Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy (ul. Nowogrodzka 43) – jeśli cudzoziemiec nie jest zatrudniony albo pracodawca ma siedzibę poza granicą Polski.

Rozliczenia podatkowe cudzoziemców

Cudzoziemiec w zależności od rodzaju uzyskiwanych dochodów, rezydent* wypełnia zeznanie podatkowe na takich samych zasadach, co podatnik posiadający obywatelstwo polskie, gdzie wymagany jest numer ewidencyjny PESEL.

*Obcokrajowiec posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w rozumieniu przepisów podatkowych oznacza to centrum interesów życiowych, bliską rodzinę, stałą działalność, pobyt w Polsce więcej niż 183 dni w roku podatkowym) mający status polskiego rezydenta podatkowego. Osoby niespełniające tych kryteriów są uważane za nierezydentów.

W razie braku możliwości zameldowania cudzoziemca i uzyskania numeru PESEL na tej podstawie, zapraszamy do kontaktu. Ustalimy jak możemy pomóc.

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?