poniedziałek-piątek: 9:00-17:00
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Legalne zatrudnienie cudzoziemca w Polsce, powinno być w interesie, zarówno pracodawcy jak i obcokrajowca. W przeciwnym wypadku obie strony, narażają się na skutki prawne np. grzywna, deport z kraju – cudzoziemiec, a w przypadku pracodawcy - odpowiedzialność wykroczeniowa lub nawet karna.

Cudzoziemcy mogą wykonywać pracę w Polsce jeśli:

 • przebywają legalnie oraz posiadają zezwolenie na pracę, chyba że nie jest ono wymagane,
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy i pracę albo zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Cudzoziemcy nie mogą wykonywać pracy w Polsce w przypadku:

 • wizy wydanej w celu turystycznym, przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
 • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tj. ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

W polskim prawie istnieją wyjątki, kiedy nie jest wymagane zezwolenie na pracę:

 • posiada status członka rodziny obywatela UE/EOG/Szwajcarii,
 • korzysta w Polsce z ochrony międzynarodowej (posiada status uchodźcy, korzysta z ochrony uzupełniającej),
 • posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
 • posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jest małżonkiem obywatela polskiego, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego,
 • posiada zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach,
 • posiada ważną Kartę Polaka,
 • jest absolwentem polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach.

Zasada, kiedy nie jest wymagane zezwolenie na pracę, dotyczy również obywateli 6 państw: Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Armenii, Mołdawii, aby ułatwić obywatelom tych państw, dostęp do polskiego rynku pracy. Niestety jest ona ograniczona czasowo - okres 6 miesięcy ciągu kolejnych 12 miesięcy – 180 dni oraz pod warunkiem posiadania pisemnego oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy zarejestrowanego we właściwym powiatowym urzędzie pracy i pisemnej umowy.

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?