понеделник –пятница: 9:00-17:00
Dowiedz się w jakim czasie otrzymasz oświadczenie o powierzeniu pracy, zezwolenie wojewódzkie oraz ile trwa postępowanie w sprawie karty pobytu.

 

W obecnych czasach proces legalizacji pracy cudzoziemca jest często długi i skomplikowany. Procedury są nie do końca jasne, kontakt z urzędami jest bardzo utrudniony, a często wręcz niemożliwy. Dla osób, które sporadycznie składają dokumenty o legalizację pracy cały proces może się wydłużyć najczęściej z powodu niedostarczenia pełnego kompletu dokumentów.

Jednak obecnie terminy wydania dokumentów są również wydłużane z wielu innych przyczyn, takich jak braki kadrowe, urlopy, kwarantanny, brak kontaktu z urzędnikiem oraz długiego oczekiwania na wezwanie do uzupełnienia braków. Dodatkowo obecnie nie ma możliwości złożenia ponaglenia w sprawach związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę i pobyt.

Wiedzieć należy jednak, że terminy przewidziane w ustawie są następujące.

W przypadku oświadczeń o powierzeniu pracy w  sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń albo starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia.

W sprawach o wydanie zezwolenia wojewódzkiego właściwy urząd wojewódzki ma obowiązek wydać decyzję w sprawie nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Pod uwagę jednak trzeba wziąć, że czas oczekiwani na wydanie decyzji zależy od wybranego przez pracodawcę trybu składania wniosku. Obecnie dostępne tryby to w formie papierowej poprzez pocztę lub elektroniczny poprzez portal praca.gov.pl.

Najbardziej skomplikowanym i długotrwałym procesem jest wydanie karty pobytu, czyli zezwolenia zarówno na pracę, jak i pobyt. Wiąże się on ze sporą ilością dokumentów i formalności. Tutaj czas oczekiwania zależy często od indywidualnych okoliczności sprawy. Postępowanie jest wszczynane po dostarczeniu do urzędu kompletu dokumentów bez braków formalnych oraz złożeniu odcisków palców na wizycie w urzędzie. Wniosek może być złożony pocztą, jak i po umówieniu wizyty w urzędzie. Dodatkowo urząd ma obowiązek wystąpić o informacje do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także konsula lub innych organów, którzy mają obowiązek udzielić ww. informacji w ciągu 30 dni od otrzymania. To również może wydłużyć czas oczekiwania na decyzję. Po otrzymaniu decyzji cudzoziemiec musi jeszcze oczekiwać na wydruk karty oraz termin wyznaczony na jej odbiór.

  W razie pytań związanych z tematem artykułu, jak i innymi dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców zapraszam do kontaktu z naszym biurem. Skonsultujemy, jak możemy pomóc.

Stan na 15.06.2021

Для получения более подробной информации или консультации

Позвоните +48 537 996 535
Бюро OXYDOT по легализации пребывания и трудоустройства иностранцев фокусирует свою деятельность на предоставлении профессиональных и комплексных услуг компаниям, желающим на законных основаниях нанимать иностранных рабочих в стране, и иностранцам, заинтересованным в законном пребывании и работе в Польше.
Вам нужна помощь в легализации вашего пребывания или работы в Польше?
Позвоните
+48 537 996 535